Utbildning för nyanlända elever — mottagande och skolgång

Integreringen av nyanlända är en av de största utmaningarna för såväl skolan som samhället generellt. Av den anledningen är regeringens remisspromemoria välkommen.

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för nyanländas möjligheter att nå skolans mål är brådskande. Förbundet stödjer därför till fullo den inriktning som beskrivs genom promemorians samtliga förslag, där svenska språket är en nyckel till skolframgång och senare, för möjligheterna att få arbete.

Det är bra att en enhetlig definition av nyanländ elev föreslås. Det förtydligar ansvaret för att en elev faktiskt får ett slutdatum, enligt förslaget maximalt fyra år efter påbörjad utbildning i svensk skola efter det att skolplikt normalt skulle ha infallit, för när såväl individen som omgivningen kan förvänta sig ett deltagande på lika villkor inom ramen för skolsystemet.

Framtagandet av ett nationellt enhetligt material för kartläggning av nyanländas kunskaper är en viktig del i arbetet med att se till att varje elev kommer till sin rätt redan från början i den svenska skolan. Däremot anser förbundet att det föreslagna kravet, om att denna kartläggning ska ske inom två månader från det att eleven börjar skolan, inte är rimligt utifrån ett elevperspektiv. Detta måste ske snabbare för att eleven så fort som möjligt ska kunna placeras i rätt klass/undervisningsgrupp och därmed på allvar komma igång med skolarbetet och känna tillhörighet.

Förbundet har inget att erinra beträffande de föreslagna justeringarna i skollagen rörande skolplikten, liksom det som föreslås angående förberedelseklassen. Dessa förändringar är snarare en anpassning till dagens praxis vilket är positivt.

Förslagen om så kallad prioriterad timplan, där möjligheter finns att lyfta fram svenskämnet på andra ämnens bekostnad, respektive formuleringarna om minsta garanterad undervisningstid kräver en revidering av grundskolans timplan så att undervisningstid för varje ämne anges per stadium.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55