Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken. Dessa föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Promemorian föreslår förändrade åldersgränser främst vad gäller begränsning av antalet ersättningsdagar efter barnets fyraårsdag. Dessutom föreslås även en regelförändring för tillfällig föräldrapenning samt harmoniserande bestämmelser i studiestödssystemet.

Lärarnas Riksförbund stödjer arbetsgruppens förslag att föräldrapenning efter barnets fjärde levnadsår ska kunna lämnas för högst 96 dagar, liksom att föräldrapenning vid flerbarnsfödsel efter det fjärde levnadsåret ska kunna lämnas med högst 36 dagar för varje barn utöver det första. Tveklöst är vård- och omsorgsbehovet som störst vid barnets yngre åldrar.

Det är bra att utredningens förslag tydliggör vikten av att det adopterade barnet får möjlighet att knyta an till sina föräldrar och att vid adoption av ett barn, barnets fjärde levnadsår räknas fyra år från det att föräldrarna fått barnet i sin vård.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55