Med rätt att delta — nyanlända kvinnor och anhörig-invandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Utredningens förslag syftar till att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare. Bland annat gör utredningen bedömningen att etableringsplanerna i betydligt större utsträckning än idag bör omfatta studier inom den kommunala vuxenutbildningen.

Publicerad

Ett förslag är att nyanlända invandrare ska ges möjlighet att delta i förberedande insatser i form av sex månaders kurs vid folkhögskola där sfi, baskunskaper och orienterande och arbetsförberedande insatser ska ingå. Lärarnas Riksförbund menar att den föreslagna sexmånaderskursen inte bara bör erbjudas på folkhögskolor utan även bör kunna anordnas vid komvux och hos andra utbildningsanordnare som bedriver vuxenutbildning på entreprenad. Det är också viktigt att den nyanlände får kontakt med studie- och yrkesvägledare som kan bedöma vilka utbildningsbehov som finns och vilka utbildningar som passar bäst.

Vidare föreslår utredningen att arbetsförmedlingen bör genomföra ett kompetensutvecklingsprogram om normer och föreställningar kopplade till kön och etnicitet, då handläggares bemötande och matchning av insatser färgas av antaganden om utrikesfödda kvinnor som grupp. Lärarnas Riksförbund anser att det är viktigt att denna kompetens även finns hos utbildningsanordnarna. Detta kräver kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55