Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria. Förbundet är överlag positiv till det förslag som tecknas i utbildningsdepartementets promemoria.

  • Lärarnas Riksförbund bifaller förslaget om att universitet och högskolor ska kunna anordna separata antagningar för de studenter som kommer utanför ESS och Schweiz.
  • De meriter som krävs för att bli antagen till en utbildning bör vara desamma, oavsett vilken kategori studenterna tillhör. Denna del i förslaget avstyrks därmed.
  • Konsekvensbeskrivningen är inte tillräcklig då det inte tydligt finns någon övre gräns för hur många studenter som kan antas till ett program eller kurs. Kan kvaliteten på undervisningen påverkas genom att en högskola både tar in maximalt antal avgiftsbefriade studenter och därutöver lägger till ett större antal studieavgiftsskyldiga studenter?