Vägledning för elevhälsan

Socialstyrelsen

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Publicerad

Särskilt stöd

Lärarnas Riksförbund anser att avsnittet gällande elevhälsans arbete med särskilt stöd bör förstärkas (s.97). Med anledning av att skollagen inte innehåller någon tydlig definition av begreppet särskilt stöd och att Socialstyrelsen därav inte kan ge några tydliga riktlinjer på området, bör ett avsnitt läggas till som mer utförligt redogör för de studier och översikter som gjorts på området. Avsaknaden av reglering stärker behovet av vägledning. Till exempel visar studier och kunskapsöversikter från Skolverket vilka stora skillnader det finns i det stöd skolor erbjuder. Dessa resultat ger viktiga indikationer för skolhuvudmän och rektorer kring vad Skolverket sedan tidigare bedömt som brister i det särskilda stödet.

Beslut om mottagande i grundsärskolan samt specialskolan

Lärarnas Riksförbund anser också att Socialstyrelsen bör lyfta fram de slutsatser Skolinspektionen drar gällande utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan samt i specialskolan (s.102), likt det sätt Skolverkets slutsatser om frånvaro och skolk lyfts fram i ett tidigare avsnitt. Alternativt bör Socialstyrelsen lämna egna rekommendationer på området utifrån Skolinspektionens ställningstaganden.

Studie- och yrkesvägledning

Förbundet efterlyser också ett tydligare avsnitt som handlar om studie- och yrkesvägledningens roll i elevhälsan. I vägledningsdokumentet nämns att studie- och yrkesvägledningen tillsammans med undervisningen och elevhälsan ska utformas så att de elever som behöver det ska få särskilt stöd eller andra stödåtgärder (s.31). Därefter nämns endast studie- och yrkesvägledningen i samband med elevhälsans medicinska insatser (s.58f). Ett flertal studier, bland annat en från Lärarnas Riksförbund, visar att det finns ett samband mellan bristande studie- och yrkesvägledning och ökad risk för studieavbrott i gymnasieskolan. Ytterligare andra studier visar att detta kan bero på dålig trivsel, att man är missnöjd med programmet med mera. Då avbrutna gymnasiestudier kan bidra till sysslolöshet, utanförskap och på sikt därigenom ökad ohälsa bör studie- och yrkesvägledningens betydelse ur ett bredare hälsoförebyggande perspektiv betonas och beläggas i vägledningsdokumentet.

Behovet av fler professioner inom elevhälsan

Lärarnas Riksförbund vill betona betydelsen av att Socialstyrelsen i dokumentet tydligt markerar de krav skollagen ställer på sammansättningen av de kompetenser som elevhälsan ska innehålla. Under de senaste 20 åren har huvudmännen gjort stora neddragningar på personer och befattningar inom elevhälsan. Det gäller skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, skolpsykologer och andra viktiga professioner. Detta har inneburit att eleverna inte fått den hjälp och det stöd de behövt. I takt med att dessa tjänster försvunnit från skolorna har lärarna i stor utsträckning fått arbetsuppgifter de inte haft specialistkompetens för att hantera. Det har missgynnat eleverna och skapat en orimlig arbetsbörda för lärarna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55