Åtgärder för ett längre arbetsliv

Betänkande SOU 2013:25

Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på slutbetänkandet från Pensionsåldersutredningen, SOU 2013:25.

Sammanfattning

Lärarnas Riksförbund är medveten om att ett pensionssystem måste vara ekonomiskt hållbart men finner men finner utredningens förslag och bedömningar som otillräckliga.

Lärarnas Riksförbund

  • avstyrker förslaget om riktålder. Planeringshorisonten för såväl individen som för svensk arbetsmarknad är betydligt längre än den tid som förslaget innebär.
  • anser att ett eventuellt införandet av en riktålder måste skjutas längre fram i tiden än 2019
  • anser att konsekvenserna för lärarkåren av en höjd pensionsålder i det allmänna pensionssystemet inte är tillräckligt utrett.
  • kan konstatera att de föreslagna trepartssamtalen är otillräckliga, samtalen bör utgå från respektive sektor och hänsyn ska tas till de som är parter på arbetsmarknaden.
  • anser att det krävs en förändrad attityd inom arbetsmarknaden om det ska vara möjligt att genomföra intentionerna i utredningen. Förbundet kan konstatera det är för många yrkesgrupper svårt att skifta jobb efter det arbetstagaren har fyllt 50 år. Åldersdiskriminering måste motarbetas aktivt