Arbetsmiljöverkets rapportsvar gällande bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG och över 20 andra arbetsmiljödirektiv

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad rapport. Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige utvecklas ständigt. Även Arbetarskydds-styrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter ses över och revideras. Omvärldsanalys är nödvändig och som en av parterna på arbetsmarknaden deltar vi aktivt i detta arbete.

Publicerad


Lärarnas Riksförbund ansluter till de rapportsvar Arbetsmiljöverket lämnat men önskar komplettera med en övergripande synpunkt. Förbundet anser att utformningen av direktiven och Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter tillfredsställer de regelverk som behövs. De problem vi möter gäller regelverkens tillämpning och efterlevnad.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55