Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Betänkande SOU 2012:92

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

För att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna beredas plats på arbetsmarknaden föreslår utredaren i huvudsak följande:

  • Att eftersom Arbetsförmedlingen inför en anvisning till arbete med lönestöd kräver att arbetsgivaren kan erbjuda kompletterande arbetsskade-, liv- och pensionsförsäkring, ska staten garantera detta försäkringsskydd i de fall då arbetsgivaren saknar ett sådant kollektivavtalat försäkringsskydd.

  • Att för att ansökan och utformning av arbetshjälpmedel ska kunna ske på ett enkelt och smidigt sätt och utan dröjsmål för den enskilde ska Arbetsförmedlingen få helhetsansvar för arbetshjälpmedel.

  • Att arbetsgivarens ansvar för att uppfylla kraven på god arbetsmiljö ska tydliggöras i förordningen om arbetshjälpmedel.

Lärarnas Riksförbund avvisar utredarens förslag att staten garanterar ett likvärdigt kompletterande försäkringsskydd för personer med funktionsnedsättning som har en anställning med lönestöd hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal.

Lärarnas Riksförbund menar att alla arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden ska erbjuda alla arbetstagare ett likvärdigt kompletterande kollektivavtalat försäkringsskydd. Med utredarens förslag uppstår en orimlig situation i den meningen att arbetstagare anställda utan löneskydd har ett sämre försäkringsskydd än arbetstagare med löneskydd hos en och samma arbetsgivare. Därutöver undergrävs incitamentet för arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Eftersom Arbetsförmedlingen inför en anvisning till arbete med lönestöd kräver att individen erbjuds ett kompletterande försäkringsskydd i form av arbetsskade-, liv- och pensionsförsäkring, är det Lärarnas Riksförbunds uppfattning att enbart arbetsgivare som kan erbjuda ett sådant kollektivavtalat försäkringsskydd kan komma i fråga, när personer med funktionsnedsättning och lönestöd ska anvisas en anställning.

Arbetshjälpmedel är ett viktigt stöd för att den enskildes arbetsförmåga ska tas tillvara på bästa sätt. Lärarnas Riksförbund biträder utredarens förslag att en myndighet med kompetens på området får hela ansvaret för såväl bidragsdelen som för att bedöma och prova ut de arbetshjälpmedel som behövs.

Tidiga arbetsanpassningsåtgärder för funktionshindrade kan många gånger vara det effektivaste sättet att förebygga framtida arbetsoförmåga. Lärarnas Riksförbund biträder utredarens förslag att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och arbetsanpassningar tydliggörs i reglerna om stöd till arbetshjälpmedel.