Förslag om dialog avseende rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer

Departementsförslag

Lärarnas Riksförbund anser inte att den beskrivning av tillvägagångssätt som beskrivs i departementsförslaget kan kallas för en modell då det inte ställs några krav på vilka utgångspunkter som ska gälla för de fattade besluten.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att staten, som huvudman för lärosätena, ska ange rekryteringsmålen. Förbundet anser också att tillsättningarna alltid måste ske genom beaktande av skicklighet och förtjänst.

Det är viktigt att det finns tillgång till statistik över rekryteringsbasen så som beskrivs i Högskoleverkets rapport. Därför måste i den modell som beslutas även fastslås vilken beräkningsmodell för detta som ska gälla samt hur och när statistiken ska tas fram.

Förbundet instämmer i att Universitets- och högskolerådet bör ansvara för uppföljning av de satta målen och att det även redovisas könsskillnader i professorernas anställningsformer. Förbundet anser också att det är av största betydelse att staten i sin uppföljning ställer krav på redovisningar och motiveringar till tillsättningsbeslut som går i fel riktning och snarare förstärker ojämlikheten.

Då det är uppenbart att könsskillnader i rekrytering till utbildning på alla nivåer, från gymnasieskola till forskarutbildning har betydelse för möjligheten att få en rimlig könsfördelning på professorsnivå, vill förbundet passa på att betona vikten av god studie- och yrkesvägledning på alla nivåer i utbildningssystemet.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55