Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (SOU 2013:20)

Lärarnas Riksförbund anser att utredningen lämnar många bra förslag för utvecklingen av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå.

Publicerad

Förbundet delar däremot inte alla bedömningar utredningen gör. Främst delar förbundet inte utredningens bedömning att regelverket i huvudsak är tillräckligt. Det finns brister i kommunernas vuxenutbildningsverksamhet som kan åtgärdas med tydligare regleringar.

Nedan sammanfattas förbundets synpunkter på vissa specifika förslag och delar av betänkandet. Till de förslag som inte nämns lämnas ett generellt tillstyrkande.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Förslaget om ett nationellt delkurssystem.
  • Förslaget att hemkommunen blir skyldig att tillförse att blivande vuxenutbildningselever erbjuds studie- och yrkesvägledning.
  • Förslaget att elever ska få ges studiehandledning på modersmålet.
  • Förslaget till höjd bidragsdel för studier på grundskolenivå.

Lärarnas Riksförbund anser:

  • att vissa tydligare regleringar krävs i skollagen och vuxenutbildnings-förordningen, främst gällande kommunernas uppföljning av verksamheten och elevernas rätt till stöd.
  • att föreslagna effektutvärderingar på nationell nivå bör ta fler perspektiv i beaktande än endast arbetsmarknads- och inkomstperspektiv. Till exempel bör medborgarperspektiv tillföras.
  • att krav på aktivitet och närvaro i sig är rimligt, men det föreslagna systemet är krångligt och innebär en alltför stor administrativ börda.

Läs hela remissen med förbundets synpunkter på betänkandets olika delar. Synpunkterna följer betänkandets struktur.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55