Tid för undervisning, Ds 2013:50

Lärarnas Riksförbund tillstyrker inriktningen i de förslag som presenteras i remisspromemorian. Det är viktigt att en omfördelning av tid och energi görs till förmån för att öka kvaliteten i undervisningen och på faktiska stödinsatser, på bekostnad av mängden dokumentation.

Publicerad

Lärarnas vardag underlättas om smärre åtgärder kan ges i klassrummet direkt, utan omvägen via utredning och åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen har hittills vållat stora bekymmer ute på skolorna då rutinerna för dessa fungerat bristfälligt, samt att de positiva effekter som rimligen borde förknippas med införandet av åtgärdsprogram uteblivit.

Förbundet har svårt att följa resonemangen kring den tänkta arbetsgången om att åtgärdsprogram ska utarbetas efter det att signaler om överklaganden är att vänta. Att ett åtgärdsprogram ska kunna upprättas retroaktivt, så som formuleringarna på sidan 97 i promemorian antyder, är inte godtagbart ur ett verksamhetsmässigt eller juridiskt perspektiv. Här måste förslaget om överklagande tydligt ta sin utgångspunkt i rektors beslut om särskilt stöd. Det är viktigt att detta blir tydligt formulerat då intentionen i förslaget, enligt förbundets bedömning, kan få positiva effekter på lärarnas arbetssituation.

Läs hela remissen inklusive de synpunkter som Lärarnas Riksförbund önskar framföra att beakta till slutbetänkandet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55