En ny ungdomspolitik

Lärarnas Riksförbund har vid en genomgång av utredningen kunnat konstatera att den inte alls berör den roll skolan spelar för att forma ungdomarna

Publicerad

Ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Genom styrdokumenten har skolan erhållit samhällsuppdraget att bibringa ungdomar kunskaper och färdigheter som medför reell makt att forma sina liv och reella möjligheter till inflytande i samhällslivet. Vidare bidrar skolan genom sin fostrande roll till att ungdomarna skapar, hanterar och bearbetar attityder och värderingar.

Utvecklingen under de senaste årtiondena har lett fram till en skola där likvärdigheten är kraftigt eftersatt. Det innebär mycket olika och ojämna förutsättningar för ungdomar att tillägna sig de mål som den nya ungdomspolitiken avser eftersträva. En nationell kunskapsskola där staten genom finansiering och andra styrmedel garanterar likvärdiga möjligheter till utbildning lägger grunden för demokratins fortlevnad i Sverige. Överlag saknar promemorian en analys om hur samhällets organisering påverkar ungdomars villkor.

Lärarnas Riksförbund anser att de målsättningar som ställs upp borde vara mera konkreta i de olika fält som ungdomspolitiken spänner över. Med de abstrakta mål som föreslås riskerar regeringen att målen inte blir vägledande, att ungdomspolitiken blir svår att utvärdera, samt att det blir svårare att analysera konsekvenser av beslut.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55