Arbetsmiljöverket — Förslag till föreskrifter med sanktionsavgifter

Sanktionsutredningen (SOU 2011:57) har uppmärksammat ett behov av effektivare sanktioner inom arbetsmiljöområdet. Riksdagen har beslutat, att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner.

Publicerad

Med anledning av Riksdagens beslut förslår Arbetsmiljöverket ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2014.

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över Arbetsmiljöverkets förslag och har följande synpunkter:

Arbetsmiljöverket har angett kriterier för när det är lämpligt att tillämpa sanktionsavgifter och har utarbetat ett avgiftssystem, anpassat till fyra risknivåer. Lärarnas Riksförbund anser det vara svårt att bedöma risknivåerna. Risknivåerna beskrivs inte tillräckligt distinkt och det är svårt att se hur avskräckande de tänkta sanktionsavgifterna verkligen är. Det är svårt att se vilka konsekvenser förändringarna verkligen får.

För samtliga straffbestämmelser som setts över har prövats om straffsanktionen kan ersättas med sanktionsavgift eller inte. I flera fall har detta inte bedömts lämpligt. Lärarnas Riksförbund bedömer att detta flexibla sätt att hantera frågan är bra.

Arbetsmiljöverkets översyn har nu resulterat i att ett 40-tal olika bestämmelser föreslås bli förenade med sanktionsavgift. Lärarnas Riksförbund förutsätter att en mycket hög sakkompetens nyttjats vid bedömningen av varje föreskrifts utformning.

Det anges i Arbetsmiljöverkets förslag att en särskild föreskrift ska upphäva samtliga straffbestämmelser som inte har setts över nu. Det kan noteras att för de bestämmelser som ingår i den särskilda föreskriften görs ingen bedömning om straffsanktionen på sikt ska ersättas eller inte och att detta får beslutas när respektive bestämmelse ses över. Lärarnas Riksförbund anser det märkligt att man tar bort straffsanktioner utan att ersätta det med något annat. Här föreligger ett stort behov av uppföljning.

Lärarnas Riksförbund ser med tillfredsställelse på att införandet av sanktionsavgifter kommer att innebära att det i regel blir en juridisk person som kommer att drabbas av avgiften i stället för som idag en enskild individ.

Lärarnas Riksförbund saknar en skrivning i Arbetsmiljöverkets förslag, i vilken klargörs hur de föreslagna regelförändringarna kan påverka andra myndigheters regelverk.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55