Högskolestiftelser — en ny verksamhetsform

Förbundet avvisar förslaget om införande av en ny särskild stiftelseform för högskolor.

Bakgrund till förbundets ställningstagande

Lärarnas Riksförbund har tidigare avvisat de förslag till ändrad styrning av de statliga lärosätena som lagts fram av regeringen och ser inte att föreliggande förslag tar hänsyn till de brister förbundet uppmärksammat i tidigare förslag. Sverige är ett litet land och vi behöver ett samordnat, statligt ansvar för vår högskoleutbildning. De effekter som kommunaliseringen av skolan gett, visar tydligt behovet av ett tydligt statligt och samlat ansvarstagande.

Vetenskaplig frihet är avgörande för samhällets utvecklingsförmåga och denna akademiska frihet tar sig praktiska utryck i studenternas studieval, forskarnas val av forskningsområden och lärarnas pedagogiska frihet. Det föreslagna överlåtandet av verksamheten till en stiftelse begränsas inte till forskningen utan får också konsekvenser för möjligheten att styra och dimensionera utbildningsutbudet. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att statens möjlighet att styra över utbildningsplatserna behöver stärkas, inte försvagas.

I de fall myndighetsformen anses begränsande för utveckling av forskningen bör detta kunna åtgärdas utan så stora ingrepp som att överföra statlig egendom till privat ägande, även om det är i stiftelseform. Regeringen bör istället se över möjligheten att göra ändringar i högskolelagen som möjliggör de eftersträvansvärda forskningssamarbeten som beskrivs i promemorian.

Förbundet ifrågasätter också huruvida de anställda kommer att ges tillräcklig möjlighet till inflytande i frågan om att övergå från statlig till privat anställning. Det är samtidigt osäkert huruvida högskolestiftelserna verkligen kommer att vilja söka medlemskap i statens arbetsgivarverk, varvid det finns en stor osäkerhet kring de framtida anställningsvillkoren.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55