Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända

Förbundet bejakar förslaget om krav för nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete.

Publicerad

Förbundet bejakar, och välkomnar, förslaget att prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare inte längre ska utgå. Förbundet bejakar även de följdförslag som läggs beroende av detta.

Förbundets synpunkter

Lärarnas Riksförbund anser att ett krav på dem som medverkar i åtgärder enligt etableringslagen att acceptera ett lämpligt erbjudet arbete är rimligt då dessa därmed i detta avseende likställs med arbetssökande som uppbär arbetslöshetsersättning. Det är viktigt att betona att detta bara gäller medverkande som har inskrivet i sin etableringsplan att de ska söka arbete, samt att arbetet som erbjuds ska vara lämpligt för personen i fråga.

Erfarenheten säger oss att invandrade akademiker ofta har svårt att etablera sig i ”rätt yrken”. Detta får inte bli ett sätt att få dessa personer att acceptera mindre kvalificerade arbeten istället för att få det stöd som behövs för att kunna dra nytta av sin akademiska utbildning.

Lärarnas Riksförbund ifrågasatte införandet av den så kallade SFI-bonusen och har därför inget att invända mot att den avvecklas. Förbundet menar att det är långt viktigare att satsa resurser på utbildningens kvalitet och rätt utbildade lärare än att pressa studenterna med ekonomiska incitament.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55