Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Publicerad

Förbundet anser att Skolverket i kommentarerna till de allmänna råden om bedömning av tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser (1) bör nämna att rektor också bör skapa möjligheter till utbyte och samverkan kring validering mellan olika vuxenutbildningsenheter. Detta för att stimulera erfarenhetsutbyte och på sikt bidra till så likvärdiga bedömningar som möjligt.

I och med att övriga delar av de allmänna råden är likalydande med de som gäller för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan hänvisar förbundet till sitt tidigare remissvar för övriga synpunkter. Remissvaret biläggs som bilaga 1 till detta remissvar.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55