Revidering av föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Förbundet anser att Skolverkets förslag till förändring av föreskriften i huvudsak är bra.

Publicerad

Med tanke på att Skolverket nu definierat vad ”huvudsakligen arbeta med undervisning” innebär, är det förståeligt att kravpunkt 10 i den ursprungliga föreskriften strukits.

Lärarnas Riksförbund anser trots detta att det finns en poäng med att arbetsgivaren tvingas uppge hur stor andel av tjänsten som inte utgörs av undervisning och uppgifter som hör därtill. Ett sådant krav tydliggör regelverket för arbetsgivaren, samt att variationer i undervisning och undervisningsanknutet arbete kartläggs inom ramen för karriärreformen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55