Friskolorna i samhället

Betänkande

Lärarnas Riksförbund förespråkar ett annat styr- och finansieringssystem för skolan, som på ett bättre sätt skulle lösa de problem som friskolekommitténs förslag vill lösa.

Publicerad

Sammanfattande synpunkter

Förbundet ser med oro på den växande byråkrati och regelflora som krävs för att försöka få ett ytterst splittrat och osammanhängande skolsystem att hänga ihop. Flera av kommitténs synpunkter är både rimliga och nödvändiga med beaktande av just detta splittrade system och den struktur vi har i dagsläget, och som kommittén via direktiven är tillsatt att värna.

Lärarnas Riksförbund förespråkar ett annat styr- och finansieringssystem för skolan, som på ett bättre sätt skulle lösa de problem som Friskolekommitténs förslag vill lösa. Förbundet kommer därför att kommentera kommitténs förslag utifrån de förutsättningar som uppdraget utgår ifrån.

Konsekvensutredning

Kommitténs förslag får till konsekvens att den statliga byråkratin för att inspektera och kontrollera skolor växer. Resultatet av den utbildningspolitik som sammantaget förts under de senaste 20-25 åren har skapat en enorm byråkrati, både på kommunal och statlig nivå, rakt i motsats till många av de intentioner som legat till grund för de skolpolitiska besluten.

Friskolekommittén lägger ytterligare sten på bördan, men till viss del är detta nödvändigt utifrån de direktiv som kommittén arbetat efter. Det är till och med så att kommittén med stor sannolikhet underskattar de administrativa och byråkratiska konsekvenserna av de olika förslagen. Till detta ska läggas att flera av de förslag som kan medföra kostnadsökningar hänskjuts till andra pågående utredningar.

Lärarnas Riksförbunds generella bedömning är att konsekvenserna vad gäller kostnadsökningar till följd av utredningens förslag är kraftigt underskattade.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55