Åtgärder inom aktivitetsstödet med mera

Promemoria Ds 2013:59

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över promemorians förslag

Publicerad

Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd till försörjning för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program. Aktivitetsstödet regleras i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

I denna promemoria föreslås nya uppföljningsåtgärder för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, vilka i stort sett motsvarar de regler för uppföljning som trätt i kraft inom arbetslöshetsförsäkringen.

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över promemorians förslag och har följande synpunkter:

Lärarnas Riksförbund instämmer i förslagens övergripande syfte att dels öka utflödet till arbete genom ökad sökaktivitet, dels harmonisera uppföljningen av aktivitetsstödet med uppföljningsåtgärderna inom arbetslöshetsförsäkringen.

I dag kan Arbetsförmedlingen endast återkalla programaviseringen om en deltagare brister i sökaktivitet eller försummar en möjlighet att ta sig ur arbetslösheten. Förslaget om att i stället låta Arbetsförmedlingen besluta om varning eller avstängning från rätt till aktivitetsstöd under begränsade perioder, i kombination med fortsatt stöd inom programmet, är mindre ingripande för den enskilde. Lärarnas Riksförbund bedömer att de föreslagna åtgärdsinsatserna kommer att öka möjligheterna för programmens deltagare att få ett arbete.

Lärarnas Riksförbund stöder förslaget att ge Försäkringskassan möjlighet att stänga av en programdeltagare från ersättning om han eller hon uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter som har betydelse för ersättningsfrågan.

Lärarnas Riksförbund stöder också förslaget att innehålla ersättning om det finns sannolika skäl att anta att ett beslut om avstängning kommer att fattas. Detta kan bidra till att återbetalningsskyldighet med åtföljande kravhantering från Försäkringskassan kan undvikas. En förutsättning är dock att återbetalning sker om aktivitetsstödet innehållits på felaktiga grunder.

Lärarnas Riksförbund biträder förslaget att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ett vidgat ansvar till att omfatta även frågor om åtgärder inom aktivitetsstödet.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55