Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet — behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

Lärarnas Riksförbund välkomnar Skolinspektionens promemoria som ger handledning om hur tolkningen av skollagens bestämmelser kring pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet bör gå till.


Förbundet har förvisso en del synpunkter på skollagens bestämmelser härom, men då promemorian gäller tolkningen av bestämmelserna är intrycket av förslaget till formuleringar generellt positivt.

Trots formuleringar i såväl skollagstexten som i dess förarbeten anser Lärarnas Riksförbund följande:

• att pedagogisk insikt genom utbildning förvärvas via fullgjord lärarutbildning.

• att pedagogisk insikt genom erfarenhet förvärvas genom undervisning i de årskurser rektor är satt att ansvara för.