Nordisk kvalitetsmärkning för förskolor och skolor

Synpunkter på Nordiska Rådets medlemsförslag A 1608/medborgare om upprättande av en nordisk kvalitetsmärkning för förskolor och skolor, baserat på lärares och pedagogers aktiva arbete med likabehandling och jämställdhet

Publicerad


Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda remisspromemoria. Lärarnas Riksförbund håller med om att ett målinriktat arbete i syfte att bereda alla barn möjligheten till en likvärdig utbildning är viktigt.

Förbundet avstyrker förslaget om att införa ett nordiskt kvalitetsmärke för likabehandling då detta – som hela skolsystemet i ett givet medlemsland – är en fråga för nationalstaten, genom lagstiftning och tillsyn av densamma.

Förbundet tillstyrker förslagen om en kartläggning av jämställdhetsarbetet för barnen och ungdomarna på skolorna i syfte att visa goda exempel på hur verksamhet kan bedrivas. Ett nordiskt kunskapsutbyte har möjlighet att gagna medlemsländerna.

Förbundet vill poängtera att lärarutbildningen i Sverige har lärandemål för förmågan att skapa lika villkor för barn och ungdomar oavsett kön.

Beträffande pojkars sämre skolresultat menar förbundet att överrepresentationen av kvinnor bland vuxna i förskola och skola bör beaktas när man talar om en inkluderande skolgång.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55