Unga som varken arbetar eller studerar

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (SOU 2013:74)

Allmänna kommentarer

Lärarnas Riksförbund anser att arbetet med unga som varken arbetar eller studerar måste ha en hög prioritet. Förbundet anser att utredningens förslag kommer att kunna förbättra arbetet på detta område och tillstyrker dem därför. Likt utredningen anser förbundet att samverkan mellan olika aktörer på området måste bli bättre för att mer effektivt kunna hjälpa denna utsatta grupp av unga.

Förbundet delar också utredningens bedömning att kunskapen om vilka insatser som fungerar bra på detta område måste utvecklas. Förbundet tillstyrker därför utredningens förslag om en indikator över unga som varken arbetar eller studerar baserad på AKU (6.2), förslag till fördjupade studier om utvecklingen av ungas övergång från studier till arbete (6.3) samt uppdraget till SCB om utökning av gymnasieuppföljningarna (6.5). Gällande indikatorn över unga som varken arbetar eller studerar anser förbundet att det är av största betydelse att måttet även kan presenteras på kommunnivå.

Förbundet delar utredningens bedömning om behovet av fördjupade kunskaper om metoder för att förebygga avhopp (9.3). Förbundet anser dock att Skolforskningsinstitutet måste äga rätten att självt bedöma vilka kunskapssammanställningar som behövs i verksamheten. Dessa typer av riktade uppdrag skulle istället kunna ges till t.ex. IFAU.


Lärarnas Riksförbunds synpunkter

Uppgifter om skäl för avhopp

Beträffande de sistnämnda förslagen ovan anser Lärarnas Riksförbund att ett ytterligare uppdrag bör ges till SCB och Ungdomsstyrelsen. Uppdraget till SCB bör vara att samla in uppgifter från de som inte fullföljt sina gymnasiestudier om skälen till varför de inte fullföljt sina studier, samt för Ungdomsstyrelsens del att i sina återkommande undersökningar studera förändringar över tid i desamma. Detta ställer följaktligen krav på SCB:s insamling av uppgifterna och det bör utredas om insamling av stickprov eller totalinsamling är bäst lämpat. En insamling av detta slag skulle kunna göras i den ordning som utredningen diskuterar i betänkandets inledning om lokal uppföljning och nationell statistik (s.56).

Det finns flera skäl till varför en insamling av dessa uppgifter bör göras. Det främsta skälet är att spridningen mellan kommunerna i andelen ungdomar som fullföljt en gymnasieutbildning är mycket stor. Samtidigt visar många studier att det finns mycket stora brister i det stöd som erbjuds eleverna i gymnasieskolan. I en undersökning Lärarnas Riksförbund genomförde bland 1 000 24-åringar framkom att en stor andel av de elever som inte är nöjda med sin gymnasieutbildning är det för att de inte fick tillräckligt stöd för att klara utbildningen. Detta var vanligast bland dem med låga meritvärden från grundskolan samt dem med utländsk bakgrund (Framtid och drömmar (LR 2012)). I en annan undersökning från förbundet pekar gymnasielärarna ut frågan om särskilt stöd som en av de viktigaste frågorna för att öka genomströmningen i gymnasieskolan (Gymnasielärarna om GY2011-reformen (LR 2013)).

Betydelsen av tidiga insatser

Förbundet anser att de mest kostnadseffektiva insatserna är de som görs tidigt i systemet. Tidiga insatser måste därför prioriteras och som ett led i detta måste både skolhuvudmännen och staten ha en bättre bild av varför ungdomarna inte fullföljer sin gymnasieutbildning.

Lärarnas Riksförbund anser därför att till exempel IFAU bör få i uppdrag att dels vidare studera vilka effekter olika typer av tidiga insatser både i grundskolan och gymnasieskolan får avseende måluppfyllelse och genomströmning, dels effekterna av generella åtgärder som mer lärarledd undervisning och mer undervisningstid till eleverna.