Svenska för invandrare — valfrihet, flexibilitet och individanpassning

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (SOU 2013:76).

Lärarnas Riksförbund anser att det behövs ett samlat nationellt grepp om organiseringen och finansieringen av vuxenutbildningen. Förbundet delar därför utredningens bedömning att det behövs ett enhetligt nationellt system med statlig tillståndsgivning till utbildningsanordnare och ett transparent finansieringssystem. Förbundet avstyrker däremot utredningens förslag om successiv utbetalning av utbildningsanordnarnas ersättning i och med att det riskerar att leda till betygsinflation. Förbundet avstyrker också förslagen om rätten att avsluta kurser för elever som inte uppvisar tillräcklig progression. I stället vill förbundet se en utökad rätt till särskilt stöd.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

 • Förslaget att Sfi ska upphöra som egen skolform och i stället ingå i Komvux
 • Förslaget om ny studievägsstruktur och nya kurser
 • Förslaget om ett valfrihetssystem för Komvux och dess finansieringssystem
 • Förslaget om utökad studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen
 • Förslaget om att Skolinspektionen ska ansvara för tillståndsgivning till utbildningsanordnare
 • Förslaget om att systemet med betygsrätt och entreprenad avskaffas

Lärarnas Riksförbund avstyrker:

 • Förslaget om successiv utbetalning till utbildningsanordnarna vartefter eleverna blir godkända
 • Förslaget om att utbildningsanordnare ska ha rätt att avsluta kurser för elever som ej uppvisar tillräcklig kunskapsprogression
 • Förslaget om att Skolinspektionen vid tillståndsgivningen inte ska analysera och beakta negativa konsekvenser för kommunen
 • Förslaget om att slopa riktvärdet för undervisningstid inom SFI

Lärarnas Riksförbund anser:

 • Att Skolinspektionen även ska utöva tillsyn över kommunernas utbildningsverksamhet
 • Att det är viktigt att det finns regleringar som motverkar överetablering i vuxenutbildningen. Det är därför viktigt att Skolinspektionen gör en bred konsekvensanalys inför tillståndsgivning likt tillståndsgivningen för grund- och gymnasieskolan
 • Att det är orimligt att skollagen inte kräver studie- och yrkesvägledarutbildning som behörighetskrav för anställning som studie- och yrkesvägledare
 • Att eleverna måste ha en långtgående rätt till särskilt stöd. Ett system med utökad rätt för utbildningsanordnaren att avsluta kurser för elever som inte uppvisar tillräcklig kunskapsprogression är fel väg att gå i ett valfrihetssystem då vissa elever kan komma att betraktas som olönsamma
 • Att de behörighetsregler för undervisning i Sfi som gällde innan 1990-talets avregleringar är lämpliga och bör återinföras som behörighetskrav

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55