Förslag till ändringar i ämnet hälsa

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till ändringar i ämnet hälsa mm.

Lärarnas Riksförbund bejakar de förslagna ändringarna och införandet av ett nytt ämne, hälsovård.

Med kraven för lärarlegitimation och behörighet i ämnet ställs krav på både utbildning och yrkeserfarenhet i det yrkesämne där läraren ska ges behörighet. Kurserna inom det nuvarande ämnet hälsa har varit av så olika karaktär att det varit svårt att uppnå dessa krav för samtliga ingående kurser. Den föreslagna indelningen innebär att de lärare som tidigare skulle ha erhållit behörighet för ämnet hälsa framledes ges behörighet för två ämnen, hälsa och hälsovård. De som tidigare inte kunnat ges behörighet alls har nu möjlighet att erhålla behörighet i det av ämnena som motsvarar lärarens kompetensprofil.