Introduktionsperiod och legitimation för lärare/förskollärare

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare.

Lärarnas Riksförbund instämmer i de slutsatser regeringen drar avseende de synpunkter som lämnats av bland annat Lagrådet. I de flesta legitimationsyrken erhålls legitimation med examen som grund utan krav på ytterligare kvalificering för yrket.

Förbundet instämmer också i att det behövs en formulering som tydliggör att samma krav ställs på den som ska erhålla legitimation som på den som ska behålla den.

Förbundet vill också betona arbetsgivarnas skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställningar så att dessa inte uppfattar legitimationen som en garanti för att de krav som ställs är uppfyllda.

Lärarnas Riksförbund vill också påtala vikten av att kravet på introduktionsperiod kvarstår i skollagen och att huvudmännen ger nya lärare en god introduktion med mentor. Förbundet har i många år drivit frågan om nya lärares rätt till en god yrkesintroduktion. I våra avtal på kommunal sektor ingick under en tid introduktion med mentorsstöd , men ytterst få huvudmän levde upp till det vi då trodde oss vara överens om. Lärarnas Riksförbund kräver därför att huvudmännens förmåga att leva upp till den bibehållna rätten till introduktionsperiod noggrant följs upp.