Fler betygssteg inom verksamhetsförlagd del

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att att yttra sig över förordningsändring gällande fler betygssystem i verksamhetsförlagd kurs inom lärarutbildningen.

Förbundet tillstyrker:

  • Att fler betygssteg ska användas för ett godkänt resultat inom verksamhetsförlagd del.

Förbundet avstyrker:

  • Att respektive högskola får föreskriva vilket betygssystem som ska användas vid bedömning av lärarstudenter.

Lärarnas Riksförbund anser att den verksamhetsförlagda delen av respektive lärarutbildning är central del för lärarnas kommande yrkesutövning. Det har enligt förbundet varit ett stort misstag att man inom lärarutbildningen dels tagit bort någon form av graderad bedömning gällande lärarskicklighet, dels att metodverksamheten med tillhörande metodiklärare har monterats ner.

Lärarnas Riksförbund välkomnar därför förordningsändringen som ställer krav på att fler betygssteg ska användas för ett godkänt resultat inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Detta förutsätter dock att kvaliteten inom utbildningen skärps och att man inom respektive lärarutbildning återinför undervisning inom metodik, samt återinför någon form av metodiklärare som ska fungera som en brygga mellan utbildningen och den skolförlagda verksamheten.

Utvärderingssystem, inte minst i en målstyrd verksamhet, ska vara enhetliga och rättssäkra. Förbundet känner väl till harmonieringen gällande ECTS-skalan, men anser att det är direkt skadligt med den flexibilitet som råder och som föreslås råda efter genomförd förordningsändring. Det finns en uppenbar risk att likvärdigheten och jämförbarheten mellan olika utbildningar försvåras om det saknas ett enhetligt betygssystem.