Riksinternatskolor

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad förslagspromemoria.

Förbundet tillstyrker att:

  • utlandssvenska elever ska hanteras lika oavsett vilken skola de väljer att studera vid.
  • de särskilda statsbidragen till riksinternaten avskaffas.
  • det inte längre ska vara tillåtet att ta ut avgifter för studier vid riksinternaten.

Lärarnas Riksförbund konstaterar att undervisningen vid de tre riksinternaten hållit en hög kvalitet och att de missförhållanden som på olika sätt framkommit förekommit på elevhemmen och under elevernas fritid. Förbundet vill därför lyfta vikten av att verksamheten vid alla elevhem, oavsett om det är vid någon av de tre nuvarande riksinternaten eller vid andra gymnasieskolor med riksintag, regleras noga vad gäller tillgången till personal och fritidsaktiviteter samt att elevhemmen i ett vidare perspektiv ska anses vara en del av utbildningsverksamheten.

Förslaget innebär, utan att det tydligt uttalas, att det kommer bli svårt att erbjuda internatundervisning för elever i grundskolans årskurs 7-9. Förbundet anser att frågan om huruvida det bör vara möjligt för (andra än utlandssvenska) elever och föräldrar att välja internatformen redan i grundskolans senare i år behöver utredas ytterligare.

I förslaget om ikraftträdande och övergångstid tas hänsyn till elevers möjlighet att planera sin skolgång, men till skolornas möjlighet att planera sin verksamhet tas ingen hänsyn. Förbundet anser att det i promemorian även borde ingå en konsekvensbeskrivning för verksamheten på de tre skolorna, på kort och lång sikt, och därmed också konsekvenser för anställda lärare och övrig personal. Samtliga riksinternatskolor är helt beroende av offentliga medel. Enligt Lärarnas Riksförbund måste staten ta ett särskilt finansieringsansvar för den avveckling av lärare som skulle kunna bli konsekvensen av det promemorian föreslår.