Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande (SOU 2013:79).

Betänkandet belyser på ett utmärkt sätt det växande behovet av att stärka skyddet för privatanställda inom skolans värld. Även dessa arbetstagare ska tryggt kunna rapportera och även lämna information om sådana förhållanden i samhället som det finns anledning att beakta och uppmärksamma.

Meddelarskyddet fyller enligt förbundet en viktig funktion för såväl den fria debatten som demokratin i hela samhället.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

  • Att en ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.
  • Att lagens tillämpningsområde avgränsas till vård, skola och omsorg.
  • Att alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen.
  • Att även de som under sin utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen genomför den verksamhetsförlagda delen av utbildningen innefattas i begreppet meddelarskydd.
  • Att de potentiella skadeverkningarna av ett förstärkt meddelarskydd uppvägs av de positiva effekterna som kan erhållas av ett regelverk som stärker meddelarskyddet för de privatanställda inom den offentligt finansierade sektorn.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55