Allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet

Skolverket

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget avseende allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet och vill anföra följande synpunkter.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har tidigare påpekat att integrationen mellan skola, förskoleklass och fritidshem medfört ett behov av att tydliggöra de olika yrkesrollerna, framför allt vad gäller vem som är behörig att undervisa i respektive skolform. Integrationen har i viss mån medfört att fritidspersonal schemaläggs för regelrätt undervisning och fungerar som vikarier vid lärares frånvaro.

Specifika synpunkter

Vad gäller den inledande beskrivningen över hur läroplanen bör tillämpas i fritidshemmet har Lärarnas Riksförbund följande synpunkter:

  • Om fritidshemmen ska styra sin verksamhet utifrån läroplanen bör man först se till att alla fritidshem har en kvalificerad fritidspedagog eller lärare i fritidshem som avses i skollagens andra kapitel § 17. Personal utan behörighet att undervisa bör och får inte leda den pedagogiska undervisningen enligt skollagen.
  • Enbart relevanta kapitel i läroplanens del 1 och del 2 bör tillämpas i fritidshemmet.
  • Läroplanens tredje del, kursplan för ämnen i grundskolan, bör inte fungera som vägledande i fritidshemmet. Kursplanen gäller den obligatoriska skolformen och bör enbart tolkas av lärare som är behörig i det specifika ämnet. Vidare är fritidshemmen frivilliga och omfattar inte alla elever. Att använda kursplaner på fritidshemmet kan därför få konsekvenser för utbildningens likvärdighet.
  • I enlighet med förslagets konsekvensbeskrivning bör implementerings-insatser genomföras för att göra de allmänna råden kända bland rektorer och huvudmän. Huvudmän bör ha som ambition att behörig fritidspedagog eller lärare i fritidshem leder den pedagogiska undervisningen i fritidshemmet.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55