Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

Ett problem i förslaget till allmänna råd som förbundet vill uppmärksamma är vad som händer i de fall lärare har påtalat att en elev är i behov av särskilt stöd, men där den påföljande utredningen finner att detta inte behövs. I nuvarande ordning krävs att elevens vårdnadshavare överklagar beslutet och driver den process som hör därtill. Detta kan innebära att betydelsen av elevens vårdnadshavares engagemang i elevens skolgång ökar. Det är oroväckande givet de resultat som framkom i förbundets undersökning Så påverkar föräldrarna undervisningen (2014).

Lärarnas Riksförbund anser därmed att det krävs en större tydlighet kring hur eventuella fortsatta anpassningar av ordinarie undervisning ska ske om beslut har fattats att särskilt stöd inte ska ges, samt vad som gäller om en ny utredning behöver genomföras.

Förbundet har sedan tidigare redogjort för dess generella synpunkter på arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i remissen Tid för undervisning (Ds 2013:50). Förbundet hänvisar dit för förbundets övergripande bedömningar och synpunkter.