Utbildning för elever i samhällsvård, sjukhusundervisning och fjärrundervisning

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet uppehåller sig i detta remissvar endast vid det som handlar om fjärrundervisning. I övrigt har förbundet inget att erinra.

Lärarnas Riksförbund föreslår:

  • att förslaget om fjärrundervisning för elever i små skolmiljöer ska utredas ytterligare.

Den ursprungliga utredningen redogör för flera viktiga problem som gäller för distansundervisning, som även har bäring på fjärrundervisning. För grundskolans del handlar det såväl om betydelsen för skolformens fostrans- och värdegrundsuppdrag som för dess kunskapsuppdrag. Som utredningen påpekar innebär distansundervisning att mycket av undervisningstiden förskjuts till eleven själv, där eleven i stor utsträckning får ansvara för sitt lärande. Denna tendens till ansvarsförskjutning från skola och lärare till elev har Skolverket sedan tidigare lyft fram som en av huvudförklaringarna till de försämrade kunskapsresultaten i den svenska grundskolan och de ökade skillnaderna mellan olika elever (Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009)). Även om fjärrundervisning sker i realtid lämnas eleven utanför gruppens sociala sammanhang, vilket bland annat kan påverka motivationen.

Lärarnas Riksförbund anser att det finns goda skäl för att utveckla former för fjärrundervisning. Modern teknik, för denna typ av undervisning särskilt utbildade lärare samt trygga former för att kunna ge olika former av särskilt stöd måste utredas ytterligare för att fjärrundervisning ska utgöra ett fullgott alternativ till ordinär undervisning.

Naturligtvis måste säkerställas att principen om allas lika tillgång till utbildning så som den stadgas i skollagen (1 kap 8 §) kan efterlevas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55