Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.

Förbundet instämmer i regeringens uppfattning att det är viktigt att värna den fortsatta utgivningen av en nyhetstidning på lättläst svenska.

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget men vill betona vikten av att tidningen även fortsättningsvis kommer att distribueras även i tryckt format.