Utvärdering för utveckling — om utvärdering av skolpolitiska reformer

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

Publicerad

Förbundet välkomnar utredningens övergripande inriktning. Det är viktigt att det uppdrag den svenska skolan har utvärderas i syfte att förbättra verksamheten. Det system för nationell utvärdering som måste finns behöver en tydligare struktur, där krav på utvärdering finns med från början när skolreformer planeras och beslutas.

Det finns starka argument för ett tydligare nationellt utvärderingssystem för skolan. Det sätt på vilket de stora skolpolitiska reformerna på 1990-talet planerades, beslutades och implementerades stämmer till eftertanke. Konsekvenserna av dessa reformer, som först nu uppmärksammats av statsmakten, har varit uppenbart ödesdigra för såväl kunskapsresultat och likvärdighet som för läraryrkets status.

Ett nationellt utvärderingssystem bygger, enligt förbundets mening, på att staten tar ett övergripande ansvar när det gäller målformulering och utvärdering, kombinerat med ett riktat uppdrag från staten direkt till lärare och rektorer att ansvara för undervisningen. Till detta hör att staten också måste ta det finansiella ansvaret för skolan, i syfte att säkra förutsättningarna för likvärdighet, något som inte berörs av föreliggande utredning.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker följande förslag:

  • att ett nationellt ramverk för utvärdering av skolan etableras
  • att möjligheterna att bedriva försöksverksamhet utökas
  • att en utredning tillsätts för att analysera hur det nationella uppföljningssystemet kan modifieras så att det blir möjligt att mäta trender vad gäller kunskapsresultat
  • att Skolverkets statistikuppföljningsansvar utvecklas

Lärarnas Riksförbund avstyrker följande förslag:

  • Inrättandet av ett råd för utvärdering av skolan. Förbundet föreslår istället ett utvidgat uppdrag för IFAU.

Lärarnas Riksförbund föreslår följande:

  • att de statistikkrav som gäller för offentligdrivna skolor även ska gälla för privata skolor. Skattepengarnas användning inom skolväsendet ska vara transparent, oavsett huvudman.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55