Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad
remiss (SOU 2014:41).

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

  • Förslaget att utvidga reglerna om aktiva åtgärder till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder
  • Förslaget om ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder
  • Förslaget att lönekartläggning ska ingå i det systematiska arbetet och genomföras varje år. Förbundet hade dock gärna sett att lönekartläggning även omfattade diskrimineringsgrunden ålder.
  • Förslaget att utöka arbetsgivarens informationsskyldighet och att kravet på samverkan kvarstår
  • Förslaget på dokumentation och dess omfattning
  • Att reglerna om aktiva åtgärder ska vara tvingande
  • Förslaget om tillsyn och sanktioner inom arbetslivet
  • Förslaget att flytta reglerna om aktiva åtgärder för skollagsreglerad verksamhet till skollagen

Lärarnas Riksförbund avvisar

  • Förslaget att flytta tillsynen från DO till Skolinspektionen vad gäller arbetet med aktiva åtgärder inom den skollagsreglerade verksamheten