En digital agenda i människans tjänst — en ljusnande framtid kan bli vår

Delbetänkande SOU 2014:13

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Remissvaret inleds med en sammanfattning av förbundets synpunkter, därefter lämnas specifika kommentarer till betänkandets olika delar. Remissvaret behandlar endast betänkandets femte kapitel, Digitaliseringens möjligheter behöver uppmärksammas inom skola och undervisning.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Förslaget att ge Skolverket i uppdrag att revidera läro- och kursplanerna avseende mål om digital kompetens och digitala verktyg
  • Förslaget att uppdra Skolverket att utreda införande av digitalt baserade nationella prov
  • Förslaget att förtydliga det digitala inslaget i lärarutbildningarna
  • Förslaget att stärka uppföljningen och forskningen om effekterna av digitala inslag i svensk skola

Lärarnas Riksförbund avstyrker:

  • Förslaget om ett digitalt kompetenslyft för lärare och skolledare enligt den modell som kommissionen föreslår.

Lärarnas Riksförbund anser:

  • Att ansvaret för all lärarfortbildning ska övertas av staten. Det innebär att den modell med anslagna statsbidrag som använts för flertalet satsningar, och som kommissionen föreslår, avskaffas och ersätts med ett direktstyrt statligt fortbildningssystem.

Lärarnas Riksförbund föreslår:

  • Att initiativ tas för att utreda de erfarenheter exempelvis Australien gjort gällande distansundervisning.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55