Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remisspromemorian. Förbundet har vid ett flertal tillfällen pekat på behovet av en tydligare kursplanestyrning av APL och en bättre handledarutbildning för blivande handledare. Förslagen i remisspromemorian och Skolverkets nya handledarintroduktion utgör viktiga steg i denna riktning.

Förbundet anser däremot att det förtydligade kravet på rektors ansvar för återkommande kontakt mellan lärare och APL-handledare måste följas upp och utvärderas. Det finns fortsatt medlemmar i Lärarnas Riksförbund som vittnar om en ohållbar arbetssituation gällande kontakterna med handledare, där tiden inte räcker till. Detta gäller inte minst på skolor där man bedriver både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55