En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Förbundet tar bara ställning till de delar som berör grund- och gymnasieskolan samt motsvarande vuxen- och särskoleformer.

Publicerad

Förbundets ställningstagande

Lärarnas Riksförbund avstyrker att särskoleformerna placeras på nivå 1 och grundskolan på nivå 2.

Förbundet anser att ett sådan beslut måste föregås av en beslut om vilka krav som ska ställas på en person för att denna ska anses ha genomgått grundskolan och därmed nå nivå 2. Av samma skäl (som anförs nedan) behöver detta också göras för särskoleformerna och bedömningen av vem som nått nivå 1.

Lärarnas Riksförbund har i tidigare remissvar avseende kvalifikationsramverket ifrågasatt att gymnasieprogrammen tycks inordnade på nivå 4 utifrån utbildningens längd och inte utifrån dess innehåll. Förbundet anser fortfarande att varje gymnasieprograms inordning i ramverket borde motiveras var för sig.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55