Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet.

Lärarnas Riksförbund avstyrker avskaffandet av åldersavskrivningen då förslaget i stort innebär en försämrad livssituation för individer som redan är ekonomiskt utsatta. Förbundet anser även att lagändringen kan leda till en försämring av incitamenten för individer att bedriva studier i högre åldrar, i synnerhet studier till lågavlönade yrkeskategorier. Om pensionsåldern i framtiden höjs kan det vara befogat att öka avskrivningsåldern. Fram tills dess anser förbundet att en lagändring inte är berättigad.

Lärarnas Riksförbund vill framföra kritik mot den förslagna lagändringen. Den förväntade vinst som staten antas göra måste ställas mot de ekonomiska och potentiella psykologiska påfrestningar förslaget innebär för de individer som vid 67 års ålder fortfarande inte lyckats betala tillbaka sina studielån och återkrav. Att de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, på grund av den långa tidsaspekten innan lagändringens genomslag, inte på ett tillförlitligt vis kan prognostiseras bidrar ytterligare till att de potentiella negativa effekterna av förslaget uppväger den eventuella vinsten.

Lagändringen kan även innebära en minskning i de incitament som finns för äldre personer att vidareutbilda sig. För lärarkåren kan detta innebära att äldre personer som vill läsa upp sin behörighet i ett eller fler ämnen kan tveka till att göra detta.

Förslaget kan även innebära sämre incitament för personer i alla åldrar att bedriva studier som leder till samhällsviktiga yrken som är relativt lågavlönade och som därför medför större risk för svårigheter till återbetalning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55