Ändringar i föreskrifter rörande yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt behörighet för undervisning

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag.

Förbundet tillstyrker förslagen.

Lärarnas Riksförbund har i tidigare yttranden avseende behörighetskraven för undervisning i gymnasieskolan ifrågasatt möjligheten att bli behörig lärare i ”breda” ämnen. Förbundet vill samtidigt påtala behovet att även se över ”bredden” i några av de ”vissa ämnena”. Även här finns ämnen där kurserna är av så disparat karaktär att det är svårt att se att en lärare kan besitta tillräcklig kompetens i samtliga ämnen.

Lärarnas Riksförbund ifrågasätter att ämnet specialidrott kvarstår som yrkesämne. Förbundets uppfattning är att ämnet borde inordnas i gruppen ”vissa ämnen”. Dels för att visa på vikten av att det är legitimerade behöriga lärare som undervisar i ämnet, dels för att det bör kunna ingå i en ämneslärarexamen i kombination med framför allt ämnet idrott och hälsa.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55