En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C)

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria. Förbundet delar utredningens inriktning om att ytterligare insatser behöver göras i grundskolan för att öka förutsättningarna för alla elever att inhämta basfärdigheterna, och på så vis klara grundskolan som helhet.

Publicerad

Förbundet bifaller följande förslag:

  • Införandet av en skyldighet för skolans huvudmän att använda ett av Skolverket framtaget bedömningsstöd för årskurs 1 i ämnena svenska, svenska som andra språk och matematik.
  • Införandet av kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1.

Förbundet avstyrker följande förslag:

  • Införandet av betyg i årskurserna 4 och 5, samt de förslag som hör därtill i avvaktan på en utvärdering av betyg i årskurs 6.

Förbundet föreslår följande:

  • Att kunskapskrav för skrivförmåga och matematik/räkneförmåga införs för årskurs 2 på samma sätt som föreslås för läsförmåga i årskurs 1
  • I syfte att stärka likvärdigheten och garantera eleverna de resurser som behövs för att läroplanens mål för lågstadiet ska uppfyllas, behövs statliga ekonomiska bidrag till skolan. Ett sådant system, som bygger på en statlig finansieringsmodell, behöver utredas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55