Internationella skolor

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria.

Publicerad

Förbundets ställningstaganden

Lärarnas Riksförbund tillstyrker den föreslagna definitionen av en internationell skola, renodlingen av skolornas målgrupp samt systemet för godkännande och bidragsrätt.

Förbundet bejakar att regelverket för internationella skolor får ett tydligare fokus mot likvärdighet genom den begränsade rätten att ta ut elevavgifter för elever med svensk skolplikt.

Lärarnas Riksförbund saknar en analys av hur stort behovet är av kommunalt drivna internationella grundskolor. Förbundet är inte principiellt emot förslaget men anser att det måste finnas synnerliga skäl för att sådana tillstånd ska beviljas. Det är också viktigt att dessa skolor enbart tar emot elever ur målgruppen.

Då internationella skolor inte ingår i det svenska skolväsendet är lärarna där undantagna från kravet på lärarlegitimation. Lärarnas Riksförbund vill påtala att kravet på undervisning, och i förekommande fall betygssättning, i svenska för skolpliktiga elever medför att dessa lärare ska ha svensk lärarlegitimation med behörighet för svenska. Även eventuell annan undervisning som bedrivs i syfte att uppfylla kraven i den svenska läroplanen ska bedrivas av legitimerade lärare.

Förbundet anser att Skolinspektionen bör ha i uppdrag att följa upp att undervisningen överlag bedrivs av lärare med relevant utbildning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55