Vissa skollagsfrågor del 2

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet.

Publicerad

Förbundet tillstyrker

  • Förslaget om undantaget från skollagens krav på legitimation och behörighet, som avser personer som anställs för högst två år för att bedriva viss undervisning som lärare i skolväsendet under förutsättningen att de har ämneskunskaper och genomför en kompletterande pedagogisk utbildning.
  • Att skolförordningens bestämmelser om flyttning till högre årskurs ska, med vissa förtydligande, flyttas till skollagen, och att beslutet nu kommer kunna överklagas.
  • Förslaget om att den kvarvarande bestämmelsen i skollagen om specialutformade program i gymnasiesärskolan tas bort.
  • Förslaget om att utvidga den obligatoriska registerkontrollen så att den omfattar gymnasie- och gymnasiesärskolan.
  • Förslaget om enstaka konfessionella inslag i utbildningen.

Synpunkter och bakgrund till förbundets ställningstagande

Inslag med konfessionell prägel som syftar till att överföra och utveckla samhällets kulturarv

Lärarnas Riksförbund anser att det ska vara möjligt för förskolor och skolor att i samband med exempelvis advent och skolavslutning kunna vara i lokaler som kyrkor eller motsvarande.

Många skolor har sedan lång tid tillbaka tradition att uppmärksamma de kulturella inslag i det svenska samhällslivet som vilar på vår kristna, västerländska kultur utan att detta för den skull innebär att de religiösa inslagen tar överhand. Psalmer och vissa andra sånger samt traditioner vilar givetvis på en religiös grund men de har genom århundradena för de allra flesta övergått till att bli kulturmarkörer för högtider i stället för enbart ses som tecken på uttryck för trostillhörighet.

Det är viktigt att skolledare och lärare försäkrar sig om att alla elever ska kunna delta oberoende av elevens föräldrars, eller elevens egna, religiösa uppfattning. Ingen ska givetvis behöva uppleva att skolan som samhällsinstitution vill påverka dem i deras religiösa uppfattningar.

Försöksverksamhet med undantag från kraven på legitimation och behörighet under anställning i högst två år

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om försöksverksamhet med undantag från kraven på legitimation och behörighet under anställning i högst två år. Förbundet vill emellertid understryka vikten av att de som omfattas av förslaget ska fatta betygsbesluten tillsammans med en lärare som är legitimerad. Det får därför inte tillkomma något undantag från 3 kap. 16§ (2010:800) om vem som ska besluta om betyg. Förbundet anser även att det är viktigt att försöksverksamheten utvärderas innan den blir permanent.

Utvidgad registerkontroll

Lärarnas Riksförbund tillstryker förslaget om utvidgad registerkontroll. Staten ska skydda eleverna mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Eftersom utdrag ur belastningsregistret redan idag ska uppvisas inför anställning i dessa skolformer om arbetsgivaren kräver det så kan införandet av obligatorisk registerkontroll eliminera den eventuella kränkningen det innebär för en person som måste uppvisa ett registerutdrag när det inte krävts av andra. Eftersom läraryrket är ett legitimerat yrke med en yrkesetik, så anser förbundet att det är rimligt att det genomförs en registerkontroll innan en lärare anställs för yrkesutövning i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Förbundet tillstyrker därför förslaget så länge som registerutdraget endast innehåller anteckningar om mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån samt sexualbrott och barnpornografibrott.

Beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att bestämmelserna angående beslut om att inte flytta upp en elev till närmsta högre årskurs ska flyttas från skolförordningen till skollagen. Förbundet anser att det är positivt att beslutet om att inte flytta en elev till närmsta högre årskurs nu kommer att kunna överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Förbundet anser att om eleven ska få tillfälle att yttra sig innan beslut tas om att den inte ska flyttas till närmast högre årskurs bör även eleven få tillfälle att yttra sig innan den flyttas till en högre årskurs än den eleven tillhör eller normalt ska flyttas till. Om det ska bli kontinuitet i lagen, bör det därför även i paragrafen om uppflyttning till en högre årskurs tilläggas att eleven ska få tillfälle att yttra sig innan beslutet tas. En elev som flyttas upp till en högre årskurs men som inte vill bli uppflyttad kan eventuellt få problem att uppnå kunskapsmålen, även om den har förutsättningarna att delta i utbildningen i den högre årskursen.

Förbundets synpunkter beträffande förslaget om ändringarna angående tilläggsbelopp

Lärarnas Riksförbund kan inte ta ställning till ett förslag som avser att lappa och laga i ett resursfördelningssystem som inte fungerar i grunden. Förbundet värnar om den likvärdiga skolan och om att alla elever, inklusive de med omfattande inlärningssvårigheter, ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen oberoende av vilken som är deras hemkommun eller vilken skola de går på. Lärarnas Riksförbund anser även att det ska råda likvärdiga ekonomiska villkor mellan aktörerna som bedriver skolverksamhet.

Förbundet arbetar för en likvärdig skola där alla elever som är i behov av stöd ska få tillgång till det. För att kunna uppnå en likvärdig skola anser Lärarnas Riksförbund att resursfördelningen mellan elever måste förbättras. Därför förespråkar förbundet en statlig resursfördelningsmodell där elevernas behov av särskilt stöd tillgodoses och där elevernas socioekonomiska bakgrund kompenseras.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55