Unik kunskap genom register­forskning

Förbundet yttrar sig enbart om de delar av betänkandet som kan få betydelse för skolväsendet.

Publicerad

Förbundets synpunkter

Lärarnas Riksförbund anser att förslagen om ökad tillgänglighet till vissa data, förlängd bevarandetid för kodnycklar och möjlighet att upprätta forskningsdatabaser förbättrar möjligheten till en mer systematisk uppföljning av resursanvändning och resultat i det svenska skolväsendet.

Samtidigt ställer forskningens reliabilitet höga krav på uppgiftslämnarna – skolhuvudmännen – och där är förbundets erfarenhet att kvaliteten på de data som lämnas till Skolverket och SCB inte alltid är tillräckligt god. I linje med förslaget att universitet och högskolor ska ta ett ökat ansvar för att känsliga uppgifter hanteras rätt bör därför offentliga uppgiftslämnare få ett tydligare uppdrag att ansvara för god kvalitet i de lämnade uppgifterna.

Redan idag åligger det skolhuvudmännen att följa de föreskrifter som gäller för uppgiftslämnandet, så som det åligger högskornas styrelser att tillse att känsliga uppgifter som används i forskning hanteras säkert. På samma sätt som det i betänkandet föreslås att ställningen bör stärkas för personuppgiftsombud vid universitet och högskolor bör det därför slås fast att det hos skolhuvudmännen ska vara tydligt vem som tillser att uppgifter om elever, personal, kostnader, med mera redovisas på ett korrekt sätt.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55