Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

Lärarnas Riksförbund anser att inspektionens uppdrag är mycket viktigt när det gäller att identifiera förbättringsområden inom socialförsäkringsområdet och inom verksamheter med direkt anknytning till socialförsäkringen.

Med hänsyn till den mängd av särskilt känslig information som hanteras inom socialförsäkringen, välkomnar Lärarnas Riksförbund förslagen i detta betänkande. Det är mycket viktigt att de tekniska och administrativa rutinerna vid ISF utvecklas så att riskerna för otillbörliga intrång i enskildas integritet minimeras.

Lärarnas Riksförbund anser att de föreslagna ändringarna i de sekretessbrytande bestämmelserna om uppgiftsskyldighet för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket är nödvändiga för att ISF ska få tillgång till de uppgifter som inspektionen behöver för sin effektivitetsgranskning och systemtillsyn. Likaså är förslaget om direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen, med föreslagna skyddsåtgärder mot otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet, angeläget för en effektivare tillsyn.

Personuppgiftslagen ska gälla vid behandling av personuppgifter inom verksamheten vid inspektionen om inte annat följer av den nu föreslagna lagen eller föreskrifter. Detta är positivt. Det är också tillfredställande att bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats i anslutning till denna lag.

16 §:s krav på att personuppgifter ska gallras så snart uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål mottages positivt.

Den enskilde försäkrade ska kunna känna förtroende och tillit till de myndigheter som hanterar känslig personlig information om honom/henne.

Sammantaget anser Lärarnas Riksförbund att föreliggande förslag, som innebär ett uttryckligt rättsligt stöd för automatiserad behandling av personuppgifter i ISF:s verksamhet, är angeläget och bra.