Delning av förordning om nationella prov i grundskolan

Lärarnas Riksförbund har ombetts inkomma med synpunkter på rubricerad delning av förordning.

Publicerad

Förbundet delar inte Utbildningsdepartementets bedömning att det inte krävs en konsekvensutredning för att genomföra den föreslagna förändringen. Med anledning av att nämnda utredning saknas kan inte förbundet ta ställning till den föreslagna revideringen av skolförordningen.

Att minska lärarnas arbetsbelastning är en viktig fråga för förbundet. Detta skulle kunna ske genom ett helhetsgrepp om de nationella proven, där provhanteringen och konstruktionen kartläggs, samt att förslag lämnas på hur de nationella proven skulle kunna utformas för att minska arbetsbelastningen. Det skulle kunna ske via central rättning och digitalisering av stora delar.

Förslaget om att göra de nationella proven i naturorienterade och samhällsorienterande ämnena frivilliga i årskurs 6 för huvudmännen, riskerar att bidra till att skolan blir mindre likvärdig. Likvärdighet skapas inte genom flexibilitet på det sätt som remissen föreslår.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55