Konsekvensutredning om föreskrifter för elevmedverkan genom elevskyddsombud

Skolverket anser att deras föreskrifter från 2004 om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud, behöver uppdateras. Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig gällande detta förslag till föreskrifter.

Publicerad

Skolverket avser att med stöd av 18 b § arbetsmiljöförordningen besluta om nya föreskrifter om elevskyddsombud. Detta behövs eftersom ett antal av författningshänvisningarna idag är obsoleta. Föreskrifterna föreslås träda i kraft juni 2015.

Enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160) företräds elever i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 7–10 och gymnasieskolan samt motsvarande utbildningar i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud.

Lärarnas Riksförbund bejakar förslaget som bör bidra positivt till elevernas medverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud. Lärarnas Riksförbund delar Skolverkets uppfattning att ett upphävande av de nuvarande föreskrifterna med ett utfärdande av nya föreskrifter med beaktande av ny reglering bäst bidrar till elevernas medverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete.

Lärarnas Riksförbund noterar att Skolverket bedömer att det finns ett behov av att informera huvudmän, rektorer och elever om föreskrifterna på Skolverkets webbplats och i nyhetsbrev med mera. Detta är bra.

Lärarnas Riksförbund vill också betona vikten av att elevskyddsombuden utbildas. Denna utbildning av elevskyddsombud bidrar gärna Lärarnas Riksförbund till.

Elevskyddsombudens roll är att företräda eleverna i arbetsmiljöarbetet och verka för en god arbetsmiljö vid skolenheten. För att detta ska fungera optimalt krävs kunskap. Lärarnas Riksförbund vill därför särskilt betona vikten av att föreskriftens 7, 8 och 9 paragrafer gällande rektorns uppgifter till fullo efterlevs.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55