Poängplan och ämnesplan i ett fjärde tekniskt år i gymnasiet

Skolverket

Publicerad

Förbundet ställer sig positivt till den föreslagna strukturen med ett litet antal profilgemensamma kurser som ger utrymme för lokala och regionala anpassningar utifrån arbetsmarknadens behov.

Förbundet förutsätter att det föreslagna utbudet av valbara kurser har formats i samarbete med branscherna och stämmer överens med branschernas efterfrågan. Förbundet vill samtidigt betona vikten av att speciella informationsinsatser behövs gentemot branscherna för att öka deras intresse för utbildningen.

Förutsättningen för utbildningens genomslag och kvalitet är ett nära samarbete med arbetslivet och det är av yttersta vikt att eleverna får ett kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande som överensstämmer med ämnesplanernas mål.

Lärarnas Riksförbund ifrågasätter dock förslaget att införa det nya ämnet ”tekniska system”. Förbundet anser att de ämnen som erbjuds inom vidareutbildningen måste ha en så tydlig karaktär att det är möjligt för en och samma lärare att besitta gedigen kompetens för samtliga i ämnet ingående kurser. Förbundets uppfattning är att ”tekniska system” inte är ett ämne som beskrivs då kurserna är av för disparat karaktär. Förbundet vill även hänvisa till tidigare remissvar gällande förslag till föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (Dnr 62-2011:930) där förbundet bland annat påpekar att ämnet ”gymnasie-ingenjören i praktiken” – där det ges en kurs omfattande 200 poäng – är så brett att det är praktiskt omöjligt för en lärare att besitta alla de kunskaper som räknas upp.

Förbundet anser vidare att införandet av det nya ämnet ”tekniska system” kan medföra negativa konsekvenser för de lärare som har en examen avsedd för undervisning i äldre motsvarigheter till dagens yrkesämnen och som ansökt om lärarlegitimation i något av ämnena ”elprojektering” eller ”installationsteknik VVS”. I ett sådant fall krävs det extra resurser till kompetenskompletterande insatser för att garantera lärarförsörjningen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55