Ytterligare en månad inom föräldraförsäkringen reserveras för vardera föräldern

Lärarnas Riksförbund ser positivt på utredningens ambition att ytterligare stärka arbetet för jämställdhet mellan könen, såväl på arbetsmarknaden som i hemmet. Lärarnas Riksförbund anser dock att utredningens ambition är för lågt ställd.

Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus. Lagförslaget innebär att ytterligare en månad inom föräldraförsäkringen reserveras för respektive förälder. Förslaget syftar till att öka jämställdheten gällande fördelningen av hem- och omsorgsarbetet och på arbetsmarknaden samt till att stärka barnets rätt till båda föräldrarna. Förslaget innebär att 180 av de totalt 390 dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå inte kommer att vara möjliga för föräldrarna att avstå till varandra. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Äldre bestämmelser kommer att gälla för föräldrapenning och jämställdhetsbonus för barn födda före ikraftträdandet.

Enligt Försäkringskassans beräkningar kommer uttaget av föräldrapenning vara lika fördelat omkring år 2040. Lärarnas Riksförbund ser positivt på utredningens ambition att ytterligare stärka arbetet för jämställdhet mellan könen, såväl på arbetsmarknaden som i hemmet. Förslaget syftar till att minska kvinnors sjukfrånvaro på grund av dubbelarbete och signalerar att män och kvinnor har samma ansvar för barnets omsorg. Dessutom stärks barns rätt till anknytning till båda föräldrarna.

Följdändringarna i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus blir med detta förslag självklara.

Lärarnas Riksförbund anser dock att utredningens ambition är för lågt ställd.

Lärarnas Riksförbund anser att tiden nu är mogen för att tredela föräldrapenningförmånen, med en gemensam del att fördela mellan föräldrarna och en reserverad del för vardera vårdnadshavaren.