Kvalitetssäkring av högre utbildning

Lärarnas Riksförbund är positivt till självvärdering och att ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ska vila på lärosätena. Det finns dock en risk att verkliga kvalitetsproblem inte synliggörs varför det även fortsatt är viktigt med särskilda granskningar av vissa områden, inte minst för att kunna avgöra om kraven för att inneha examensrätt för olika utbildningar uppfylls.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har i tidigare remissvar kommenterat att arbetet med att utveckla kvalitetssäkring av högre utbildning sker i flera parallella utredningar. Det hade varit mer överskådligt att ta ställning till ett förslag som hanterar grundutbildning, forskarutbildning och forskning som en helhet.

Med detta sagt är förbundet positivt till självvärdering och att ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ska vila på lärosätena. Det finns dock en risk att verkliga kvalitetsproblem inte synliggörs varför det även fortsatt är viktigt med särskilda granskningar av vissa områden, inte minst för att kunna avgöra om kraven för att inneha examensrätt för olika utbildningar uppfylls.

Förbundet är därför också positiv till förslagen om utbildningsutvärderingar och tematiska utvärderingar. Då de fyra lärarexamina var så pass nya att de inte hann omfattas av de senaste årens utbildningsutvärderingar är det av yttersta vikt att dessa utvärderas så snart det är möjligt. Det är samtidigt viktigt att studenter hunnit ta examen från de respektive programmen så att även en alumnuppföljning kan få utrymme i utvärderingarna.

När den kvalitetsbaserade resurstilldelningen infördes var Lärarnas Riksförbund positivt till detta, och förbundet anser att god kvalitet bör löna sig. Utan sådana utbildningsutvärderingar som genomförts 2011-14 är denna typ av resurstilldelning inte längre möjlig, varför förbundet tillstyrker förslaget att resurstilldelningen baserad på utbildningsutvärderingar avskaffas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55