Översyn av folkhögskollärarexamen


Förbudets ställningstaganden

Lärarnas Riksförbund instämmer i promemorians beskrivning av ändrade kompetensbehov inom folkhögskolan. Det är av yttersta vikt att folkhögskolan finns som alternativ utbildningsform för dem som har svårt att följa studietakten och kraven i det reguljära utbildningssystemet.

Förbundet tillstyrker därför de föreslagna ändringarna i examensordningen.